Loading...
Vijesti

Izvješće o održanoj 5. sjednici Foruma Sindikata metalaca za Istočnu i Jugoistočnu Europu

Održana je redovita 5. sjednica  Foruma za Istočnu  i Jugo-istočnu Europu  u okviru regionalne podjele Europske konfederacije metalaca, a koju sačinjavaju: Slovenija, Mađarska, Češka Republika, Slovačka, Poljska, Hrvatska, Bugarska, Rumunjska, Srbija i Crna Gora, i Makedonija. Sjednica je održana u Katowicama od 18. do 20.04.2006.g.

Hrvatsku delegaciju  činili su Ivo Marjanović-predsjednik SMH, te  u svojstvu prevoditelja Antun Kršovan Dujmović.

Domaćin sjednice bio je poljski sindikat metalaca “Solidarnošć”

Tema sjednice  bila je:

  1. Priprema za  Kongres  EMF u Portugalu  u 2007. godini
  2. Prezentacija  programa  “Think Tank” 
  3. Restrukturiranje  multinacionalnih kompanija  i problem preseljenja proizvodnih kapaciteta na istok.
  4. Prezentacija “Informacijskog obrasca” za  regiju  sa osnovnim podacima o svakoj zemlji, a koji se odnose na podatke o ekonomskom i socijalnom stanju radnika, organizaciji sindikata i sl.
  5. Ekonomsko-socijalno stanje radnika u Bugarskoj i Rumunjskoj , prvim zemljama koje od slijedeće godine postaju punopravne članice EU.

Zadatak  pripremnih radnji za Kongres EMF-a u 2007. godini biti će  socijalni dijalog u novim zemljama tako zvane “Nove Europe”.  Iz prakse je vidljivo da kapital koji dolazi u  “Nove Zemlje” EU   iz tako zvanih “Starih zemalja” ne ponaša se isto kao u domicilnim zemljama. Kada se kaže da se kapital na isti način  ne ponaša,  misli se na prava radnika, uvjete rada, plaće i slično. Konstatirano je da su  novoprimljene zemlje, a naročito zemlje kandidati, u normativnom smislu ispunili sve obveze, ali u praksi to ne funkcionira.

Poslodavci  radnicima dvojako prijete i to: U tzv. “Staroj Europi” se prijeti radnicima da ako  ne pristanu na manju plaću i duži radni tjedan tada će  proizvodnja ili njen dio biti preseljena na Istok, a u  “Novim zemljama” članicama EU ili kandidatkinjama, poslodavci koriste popustljivost   domicilne vlasti ili ne sankcioniranje kršenje domicilnih zakona. Multinacionalne kompanije u “Novim zemljama”  postale su partner vladama tih zemalja, ili bolje rečeno, protiv vlastitih radnika Vlade su postale partneri multinacionalnih kompanija.

Ovakvo stanje  uzrokuje  sukobe među radnicima obiju Europa i stavljaju sindikalni pokret na kušnju i vrlo tešku zadaću.

Upravo radi toga formiraju  se  stručne skupine u okviru projekta “Think- Tank” kako bi se moglo stručno i brzo intervenirati, kako u vlastitoj zemlji tako i na razini europskih institucija, a posebno djelovanjem Europskog radničkog vijeća.

Ponovno se postavilo pitanje najniže cijene rada  na razini Europe te je dogovoreno da će zemlje SEEF-a  izraditi i uputiti EMF-u i EU komisiji   Deklaraciju o zahtjevu  utvrđivanja minimalne cijene rada na razini čitave Europe.  Na takav način bi se osigurali barem minimalni uvjeti jednakosti radnika s jedne strane, a s druge strane bi se kapital dodatno usporio u  seljenju.

Radi jednoobraznosti pristupa, u “Novim zemljama” nužno se upoznati  sa svim elementima gospodarskog, pravnog, socijalno i organizacijskog stanja kako na razini države tako i na razini sindikata. Naime, sustavi u tim zemljama su vrlo različiti i sada se tek u praksi izjednačuju sa “Starim  zemljama”. Oni su do sada bili samo na papiru  usklađeni, no primjena je  upitna. Prema tome da bi se moglo jednoobrazno sagledavati i stvarati određenu strategiju, moraju se sindikati pojedinih zemalja upoznati, kako sa stanjem  tako i sa koracima izjednačavanja sa “Starom Europom”. 

Sadašnja usporedba  pojedinih gospodarskih, pravnih i socijalnih  kategorija gotovo da nije moguća, počevši od sustava poreza i doprinosa,  mirovinskog i zdravstvenog sustava, obračuna i iskaza plaća i slično.

Nakon  završenog  usporednog pregleda podataka i pokazatelja po zemljama i za cijelu razinu SEEF-a, moguće je sagledati  koja zemlja  i kojim putem i brzinom može i treba ići u Europsku uniju.

Što se pak Bugarske i Rumunjske tiče, u tim zemljama postoji vrlo velika bojazan  za zatvaranje  pojedinih pogona, poskupljenja i  sl. Čak što više već postoje naznake seljenja određenih grana u Ukrajinu, Moldaviju i dalje.

Dogovoreno je da će slijedeća sjednica biti u lipnju u Beogradu, gdje bi se definirale deklaracije  koje će biti upućene  EMF-u i Europskoj  komisiji.

 

Predsjednik SMH:
Ivo Marjanović

OSTALE NOVOSTI