Loading...
Vijesti

Od 28.-29. 06. 2007. godine održana je u Sarajevu u organizaciji CCOO i PAU Fondacije iz Španjolske konferencija sindikata metalaca Jugoistočne Europe

U organizaciji CCOO i PAU Fondacije iz Španjolske, 28. i 29.06.2007. godine, u Sarajevu je održana IV Konferencija sindikata metalaca Jugoistočne Europe, na kojoj su sudjelovali sindikati metalaca: SIER- Makedonija, SPMH – Kosova, SMH – Hrvatska, GSM NEZAVISNOST – Srbija, SKEI – Slovenija, SMCG – Crna Gora, SMiR RS – Bosna i Hercegovina i SM BiH – Bosna i Hercegovina.

Iz Hrvatske na konferenciji su sudjelovali Mladen Novosel – predsjednik odbora ZNR SMH i Irena Dušanek – član GOS-a SMH.
U toku dvodnevnog rada Konferencije raspravljalo se o položaju žena, zaštiti i zdravlju na radu, te socijalnom dijalogu i zaštiti radničkih prava.
Nakon završetka radnog dijela Konferencije i iscrpnih diskusija usvojena je DEKLARACIJA u kojoj je između ostalog naglašeno:


I.
POLOŽAJ ŽENA

 1. učesnici Konferencije svjesni su teškog i neravnopravnog položaja žena
  radnica u industriji,
 2. učesnici konferencije suglasni su da se sindikati moraju boriti za jednaku
  mogućnost pristupa žena svim radnim mjestima za koja su kvalificirane,
  adekvatne uvjete rada, jednaku plaću i naknadu za rad jednake vrijednosti,
  posebne pogodnosti u zaštiti majčinstva, jednaku zastupljenost i veću ulogu u
  odlučivanju o pitanjima iz zajedničkog interesa te zabranu svih oblika
  diskriminacije po osnovu spola.


II.
ZAŠTITA I ZDRAVLJE NA RADU

– polazeći o toga da ljudski život i zdravlje nemaju cijenu, učesnici Konferencije
su apsolutno jedinstveni u stavu da zaštita radnika na radu i u vezi sa radom,
zdravlje radnika, kao i zaštita životne okoline predstavljaju imperativ, te tako
jedan od prioriteta u djelovanju sindikata,
– sindikati u svim nivoima svoga djelovanja trebali posebnu pažnju posvetiti pitanjima u svezi zaštite na radu, te u okviru vlastitih ingerencija planirati i provesti konkretne i odlučne mjere s ciljem poboljšanja uvjeta rada, stupnja sigurnosti na radu, kao i kreiranju kolektivne svijesti o značaju zaštite na radu, kako kod svojih članova, tako i kod poslodavaca, odnosno nadležnih Državnih institucija.


III. SOCIJALNI DIJALOG I ZAŠTITA RADNIČKIH PRAVA

– učesnici Konferencije jednoglasni su u zahtjevu daje socijalni dijalog jedini i isključivi demokratski način rješavanja svih problema i pitanja ekonomskog i društvenog razvoja, naročito onih pitanja koja imaju ili mogu imati konkretne implikacije na položaj i prava radnika,
– da bi sindikat zaista bio ravnopravan partner vladi i poslodavcima, pored njegovog direktnog učešća u socijalnom dijalogu, učesnici Konferencije zaključuju da je nužno da sindikati konstantno djeluju na edukaciji sindikalnih predstavnika u relevantnim područjima, kao i da unapređuju međunarodnu suradnju između sindikata radi razmjene korisnih iskustava.

Potrebno je istaći daje radno zakonodavstvo posebno u području zaštite na radu, podjednako u svim zemljama učesnicama Konferencije, no i zajednički su problemi u većini slučajeva u nepoštivanju Zakona od strane poslodavaca, te je od velike koristi bila razmjena iskustava u načinu sindikalnog djelovanja u navedenim područjima.

OSTALE NOVOSTI