Loading...
Vijesti

U Torinu/Italija je od 18.-22.02.2008. godine održan seminar-obrazovanje za trenere u Međunarodnoj organizaciji rada

Od 18.-22.02.2008. godine u Torinu je održan seminar za trenere u Međunarodnoj organizaciji rada, a uz suradnju Europske federacije metalaca. Tema seminara je «Dostojan rad za metalce» Jačanje kapaciteta za uspješan socijalni dijalog u metalskoj industriji u novim državama članicama i državama kandidatkinjama.

U sustavu obrazovanja sudjelovali su članovi sindikata metalaca iz slijedećih država: Cipra, Češke Republike, Malte, Turske, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Bugarske, Slovenije, Makedonije i Hrvatske. Pravo sudjelovanja u radu ovog seminara imale su zemlje članice i kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji – članice EMF-a. Na seminaru se radilo od 9-17 sati svaki dan, a glavne teme seminara su bile:
1. Globalizacija i sadržaji MOR-a u svezi dostojnog rada
2. Uloga međunarodnih standarda rada u globalnoj ekonomiji
3. Sustav nadzora MOR-a u kontekstu globalizacije i uloga sindikata
4. Promjene u upravljanju u globalnoj ekonomiji
5. Prava na obavješćivanje, konzultiranje i sudjelovanje na Europskoj i nacionalnoj razini
6. Kolektivno pregovaranje u metalskoj industriji
7. Europski sektorski socijalni dijalog u metalskoj industriji
8. Socijalni dijalog na razini poduzeća
9. Migracije radnika i prava radnika migranata
10. Potrebe mladih radnika

 Glavni ciljevi cijelog projekta su:

I. Osposobiti sindikalne povjerenike, edukatore i stručnjake u metalskoj industriji:

a. o socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju radi jačanja njihovog učinkovitog sudjelovanja u socijalnom dijalogu na nacionalnoj i europskoj razini te radi razvoja socijalnog dijaloga s poslodavcima i njihovim organizacijama;
b. o potrebi podizanja svijesti članova Europskih radničkih vijeća (EWC) o međunarodnim kolektivnim ugovorima sklopljenim za europska multinacionalna poduzeća;
c. u području zapošljavanja, s posebnim naglaskom na zaštitu metalaca u prekarnim radnim odnosima;
d. u području slobodnog kretanja radnika, s obraćanjem posebne pažnje na kretanje radne snage u brodogradnji i drugim sektorima;
e. o temeljnim pravima i načelima rada MOR-a, tj. slobodi udruživanja i efektivnog prava na kolektivno pregovaranje, zaštiti protiv diskriminacije u zapošljavanju;
f. o promoviranju boljih standarda zaštite na radu;
g. o korištenju informacijske tehnologije radi boljeg pristupa sindikata relevantnim informacijama i povećanja kapaciteta mreža radnika.

II. Angažirati organizacije poslodavaca za pod-regionalne aktivnosti i završnu konferenciju radi promoviranja partnerstva i suradnje.

III. Povećati međunarodnu suradnju i koordinaciju razmjenom praksi i iskustava među sindikatima metalaca udruženim u EMF.

Projekt uključuje sljedeće aktivnosti:

1. Jednotjedni seminar za osposobljavanje edukatora

Seminar za osposobljavanje edukatora je održan u ITC-u MOR-a u Torinu za 18 edukatora i stručnjaka za obrazovanje iz sindikata metalaca zaduženih za osposobljavanje ili međunarodnu suradnju u svojim organizacijama.

Osim stjecanja znanja u područjima definiranim u ciljevima projekta te praktičnim vještinama važnim za posao edukatora, cilj radionice je pripremiti sudionike za pomoć u kreiranju i provedbi pod-regionalnih tečajeva osposobljavanja. Program osposobljavanja će se posebice fokusirati na:

EMF-ovu koordinaciju na području kolektivnog pregovaranja
Migracija i radnici migranti
EMF-ov pakt solidarnosti
Prekarni radni odnosi
Fleksibilnost i fleksigurnost
Socijalni dijalog na sektorskoj, nacionalnoj i europskoj razini
Prava na informiranje i konzultiranje na europskoj i nacionalnoj razini
Sudjelovanje u strukturama Europskih radničkih vijeća
Restrukturiranje i očekivanje promjena
Promjena klime i budućnost metalne industrije

2. Pet trodnevnih pod-regionalnih seminara

Seminari će se održati za grupe zemalja koje sudjeluju u projektu. Pod-regionalni seminari će se fokusirati na različite teme važne za rad sindikata i suradnju europskih metalaca, a koje će odrediti same organizacije uzimajući u obzir svoje potrebe i prioritete. Teme mogu uključivati, na primjer:
– različite oblike i utjecaje globalizacije, posljedice za metalnu industriju na nacionalnoj razini i utjecaj na sindikate
– regulative za bavljenje problemom globalizacije – djelokrug i ograničenja postojećih instrumenata (temeljne konvencije MOR-a, smjernice OECD-a, UN svjetski sporazum, Europska radnička vijeća, društvena odgovornost poduzeća – CSR)
– sindikalne strategije u multinacionalnim poduzećima
zaštita na radu, odredbe i praksa u metalskoj industriji (nacionalna i europska strategija ZNR; nesreće, rad i profesionalne bolesti u metalskoj industriji u zakonu i praksi)
– glavni izazovi održivog razvoja sa stajališta sindikata; uloga i aktivnosti sindikata u održivom razvoju
– pristup radnicima migrantima temeljen na pravima (organiziranje i zaštita radnika migranata u metalskoj industriji)
– socijalno partnerstvo u provedbi radnih i socijalnih prava radnika u metalskoj industriji
– mehanizmi fiksiranja plaća i kriterija u metalskoj industriji (usporedbe modela EU i država kandidata)
– europski socijalni dijalog u metalskoj industriji: ciljevi i mogućnosti (postojeći izazovi i postignuća europskih socijalnih partnera)
konvencije MOR-a i socijalna prava u Europi, komplementarnost različitih pravnih instrumenata
– nacionalni granski kolektivni ugovor u metalskoj industriji nasuprot ugovora na razini poduzeća (pokrivenost, sadržaj, prava, priprema za pregovaranje i opravdavanje zahtjeva)
– sindikalna strategija u restrukturiranju i premještanju poduzeća (primjeri sredstava i najboljih praksi)
– tehnike i metode kolektivnog pregovaranja, izgradnja vještina sindikalnog pregovaračkog tima
– novi pristupi organiziranju i učlanjivanju u metalskoj industriji
snaga međunarodne suradnje, razmjene informacija, iskustava i solidarnosti.
Organiziran je posjet multinacionalnoj kompaniji Kobelco u okviru koje je najjača proizvodnja automobila Fiat, a odmah po tom proizvodnja poljoprivrednih strojeva i kopačica za graditeljstvo. Organiziran je razgovor s menadžer-icom za ljudske resurse tvrtke, te sa pravnikom za radne odnose. Sutradan je predsjednik sindikata metalaca CISL Italija gotovo demantirao veći dio hvalospjeva koji su se prethodni dan čuli na račun korektnog socijalnog dijaloga u toj multinacionalnoj kompaniji.
U okviru svake teme čulo se puno informacija koje ću nastojati sve iskoristiti u okviru seminara i regionalnih sastanaka gdje budem prisutna.
Svi materijali su na engleskom jeziku, te pozivam sve zainteresirane da mi se jave kako bi im dala sve prezentacije i druge materijale koji su meni bili dostupni. Većinu informacija zainteresirani mogu dobiti na www.itcilo.org/tot.
Na kraju seminara sudionicima su podijeljene diplome, a za Hrvatsku i Sloveniju planiran je u projektu sub-regionalni seminar za lipanj 2008. godine u Sloveniji. U studenom 2008. godine je planirano održati u Hrvatskoj završnu konferenciju na visokoj razini cijelog ovog projekta.

OSTALE NOVOSTI