Loading...

Informacije o prikupljanju osobnih podataka (dalje u tekstu: Informacije)

Ove Informacije imaju za cilj pružiti Vam pregled na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke kao i upoznati Vas s Vašim pravima u vezi s obradom osobnih podataka.

 1. TKO JE VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA?

SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDUSTRIJSKI SINDIKAT, OIB: 97064188151, sa sjedištem na adresi Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu: Sindikat), e-mail: smh@smh.t-com.hr; Telefon: 01 46-55-018, 65-55-714; Fax: 01 46-55-023.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Mirjana Galić; e-mail: smh@smh.t-com.hr

 • ŠTO SU OSOBNI PODACI?

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (dalje u tekstu: Ispitanik), a koji/koje:

 • Ispitanik priopći Sindikatu, usmeno ili u pisanom obliku, u bilo kakvoj vrsti komunikacije, potpisivanjem članske pristupnice ili sudjelovanjem, u bilo kojoj ulozi, u radu Sindikata, što uključuje, ali se ne ograničava na prisutnost na radnim i statusnim tijelima Sindikata, sekcijama, radnim skupinama, javnim okupljanjima;
 • Sindikat sazna na osnovi toga što Ispitaniku kao članu Sindikata pruža zaštitu sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske kao i aktima Sindikata;
 • je Sindikatu priopćila treća osoba odnosno Savez samostalnih sindikata Hrvatske kao udruga više razine ili sindikalni povjerenik Sindikata (glavni, regionalni) u svrhu zaštite prava članova Sindikata ili članova udruge više razine i/ili učlanjivanja u Sindikat.
 • NA KOJI NAČIN SINDIKAT PRIKUPLJA OSOBNE PODATKE?

Osobne podatke Sindikat prikuplja izravno od Ispitanika ili od trećih osoba – Savez samostalnih sindikata Hrvatske, te sindikalni povjerenici. Ako su osobni podaci prikupljeni od trećih osoba (udruga više razine, sindikalni povjerenik), Ispitanik ima pravo biti informiran o identitetu tog izvora te, a sve u skladu s važećim propisima.

 • KOJE SU SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA?
 • Ispunjenje zakonskih obveza Sindikata ili druge svrhe određene zakonom, kao i postupanje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i aktima Sindikata.
 • Privola Ispitanika u okviru kojih Vam Sindikat može dostavljati pozive na sindikalne akcije ili edukativne materijale, pozive na okupljanja ili u svrhu povremenih istraživanja cilj kojih je edukacija i slično. Ispitanik može u svakom trenutku povući prethodno dane privolena način da uputi izjavu o povlačenju na e- mail smh@smh.t-com.hr. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.
 • Legitimni interes Sindikata u svim sudskim ili vansudskim postupcima pred sudovima ili nadležnim državnim tijelima Republike Hrvatske kao i tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave, te sukladno legitimnim odlukama tih tijela, Savezu samostalnih sindikata Hrvatske kao udruzi više razine za unutarnje administrativne potrebe i slično.
 • NA KOJI NAČIN SINDIKAT OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE?

Sindikat obrađuje osobne podatke sukladno Uredbi (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (dalje u tekstu: GDPR), te pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

 • KOLIKO DUGO SINDIKAT ČUVA OSOBNE PODATKE?

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni:

 • za vrijeme trajanja odnosa s Sindikatom, odnosno dok postoji Vaša privola za obradu osobnih podataka i
 • za vrijeme za koje je Sindikat zakonski obvezan čuvati određene podatke – u ovom slučaju neće biti omogućena aktivna obrada osobnih podataka u druge svrhe, nego samo njihovo čuvanje (arhiviranje) u zakonom propisane svrhe.
 • ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Sindikat poduzima sve mjere potrebne za zaštitu Vaših osobnih podataka sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Vaše podatke nećemo dostavljati, prenositi ili ustupati na raspolaganje trećim stranama, osim onima koje su navedene u potpisanoj privoli ili ovim Informacijama. Iznimno podatke možemo prenijeti trećoj strani u slučajevima kada je prijenos:

 • neophodan za provedbu aktivnosti koje se poduzimaju kao odgovor na zahtjev Ispitanika;
 • zakonski obvezan na temelju javnih interesa, odnosno u sudskim ili vansudskim postupcima pred sudovima ili nadležnim državnim tijelima Republike Hrvatske kao i tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave, a sukladno na zakonu ili podzakonskom propisu utemeljenim odlukama tih tijela;
 • neophodan za osnivanje, vršenje ili obradu pravnih zahtjeva;
 • neophodan kako bi se zaštitili vitalni interesi Ispitanika.

Podaci koji više nisu potrebni u obradi mogu biti zadržani u statističke i povijesne svrhe, ali se isti ne obrađuju na niti jedan drugi način, te su isti zaštićeni od neovlaštenog pristupa i pregleda. Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, bilo putem e- pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo samo u svrhu ispunjavanja vaših zahtjeva. Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna, te Sindikat poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama.

 • KOJA SU PRAVA ISPITANIKA?

Ispitanik ima pravo na pristup svim danim osobnim podacima, na njihov ispravak i brisanje te ograničenje obrade i pravo na prenosivostpodataka. Svaki Ispitanik ima pravo naknadno povući prethodno danu privolu, uz napomenu da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Pravo na uvid i pristup    

Možete u svako doba zatražiti uvid u sve vaše osobne podatke koje smo prikupili te načinima i svrsi obade istih. U slučaju promjene osobnih podataka odmah nas obavijestite u svrhu ažuriranja podataka vezanih uz uslugu.

Pravo na brisanje

Imate pravo od Sindikata ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • povučete privolu na kojoj se obada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložite prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi  poštovanja pravne obveze iz prava Europske Unije ili prava države članice kojem podliježe Sindikat.

Zakonitost obrade  

Sindikat će obrađivati Vaše podatke na zakonit i siguran način. Ukoliko smatrate da Sindikat postupa s vašim podacima na nezakonit način te isto ne možete međusobno riješiti, imate pravo podnijeti prigovor Agencije za zaštitu osobnih podatka – AZOP, Martićeva 14, 10000 Zagreb.