Loading...
Regija - Jadranska HrvatskaRegija - Panonska HrvatskaRegija – Središnja HrvatskaVijesti

SMH-IS sudjeluje u projektu LISC

Web stranica projekta

Predloženi projekt je predstavljen u okviru trenutnog poziva za dostavu prijedloga projekata i nadopunit će prethodno realizirane projekte sindikata, a postignuća će se mjeriti nizom kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja koji su
razvijeni u aplikaciji.

Glavni rezultati projekta jasno su usmjereni na ciljeve poziva kako bi se poboljšala cjelokupna provedba standarda za Dostojanstveni (Pristojni) Rad te se doprinijelo uspostavljanju općeg Informacijskog Sustava Rada u Hrvatskoj za informiranje i savjetovanje s radnicima o pitanjima vezanim uz dostojan
(pristojan) rad metalskog  sektora u Hrvatskoj.

Opći cilj predloženog djelovanja je doprinijeti radnicima koji imaju koristi od sigurnog i dostojanstvenog  (pristojnog) rada putem ojačanih preporuka politika koje će se temeljiti na direktivi EU o dostojanstvenom (pristojnom) radu, a koje mogu biti korištene na razini poduzeća i na nacionalnoj razini. Projekt će doprinijeti s nizom aktivnosti koje uključuju uspostavljanje LISC sustava za informacije o radu (Informacijski Sustav Rada), IBInformacijski Uredi, uspostava WRA-Zagovornici Prava Radnika (Pravni Savjetnici zagovaranja radničkih prava), uspostava WAC-Klub zagovaranja prava radnika (Klub za radnička prava čine pravni savjetnik i psiholog) koji će štititi radnike sa sveobuhvatnim pristupom uključujući prikupljanje informacija o tržištu rada, širenje znanja i sudjelovanje.

Projekt će raditi na stvaranju uvjeta za suradnju s fokusom na TRIPARTITNI, tj. TROSTRANI dijalog. Također, kroz projekt sudionici će moći učiti kroz dijeljenje znanja o primjeni Konvencije ILO (Međunarodne organizacije rada) br. 144 u Norveškoj, iako iz usporednog izvještaja podataka.

O projektu

Rezultati projekta ostvarit će se kroz sljedeće radne pakete:

RP 1.: Projektni management, upravljanje projektom

RP 2.: Nacionalna Konferencija Rada

RP 3.: Izvješće o podacima – Profil Zemlje Dostojanstvenog (Pristojnog) Rada  – (Usporedno Izvješće o podacima Norveška-Hrvatska s najboljim praksama Norveške i preporukama za provedbu najboljih praksi u hrvatskom kontekstu)

RP 4.: Uspostava Informacijskog Sustava Tržišta Rada u Hrvatskoj

RP 5.: Priprema Vodiča sa Smjernicama “Agenda Dostojnog (Pristojnog) Rada – uspostavljanje alata za kvalitetan Informacijski Sustav Rada u Hrvatskoj (LiSC) putem Informacijskih Ureda (IB) i putem Zagovornika-Pravnih Savjetnika za Radnička Prava (WRA).“

RP 6.: Priprema nastavnog plana za WRA-Zagovornike Prava Radnika (Pravne Savjetnike zagovaranja radničkih prava)

RP 7.: Uspostavljanje Informacijskog Ureda i Kluba za Zagovaranje Radničkih Prava u okviru sindikata u Hrvatskoj

RP 8.: Biti će predstavljena priprema završnog izvještaja o modelu LISC – WRA – IB, kao modela pro-aktivnog pristupa dostojnom, tj. pristojnom radu i preporuka za akcijski plan izvodljiv na nacionalnoj razini.

RP 9.: Komunikacija i publicitet (u prilogu prijave u Komunikacijskom Planu)

Posebni ciljevi projekta:
  • Pridonijeti boljem razumijevanju usluga podrške za radnike kako bi se informirali  o novim okvirima politika rada i provedbe Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 144 o tripartitnom donošenju odluka.
  • Povećati razinu znanja među zaposlenicima i poslodavcima o pravu Europske Unije i politikama koje se odnose na uključivanje i sudjelovanje zaposlenika, te na njihova prava i dužnosti.
  • Povećati razinu širenja informacija među djelima vezanim uz zakonodavstvo dostojanstvenog (pristojnog) rada.
  • Poboljšati razine pravne radničke pismenosti u pogledu radnika i sindikata kroz LISC (Informacijski sustav rada u Hrvatskoj).
  • Poticati nove pristupe u postupanju ili tretiranju s radničkim pravima na dostojanstveni (pristojan) rad kroz uspostavljanje Informacijskih Ureda (IB).
  • Uspostavljanje kluba radnika za zajedničke inicijative zagovaranja.
  • Izgraditi kapacitete radnika u pogledu izobrazbe, tj. obuke o zagovaranju prava radnika
  • Ponuditi lokalna mini osposobljavanja-mini treninge o stvaranju uvjeta za bolju uspješnost radnika, odnosno njihovu bolju radnu učinkovitost  (trening o oslobađanju od stresa, međukulturalnim pitanjima, ravnopravnosti spolova, psihosocijalnoj podršci, podršci za metalne radnike u okviru partnerstva WRA (Zagovornici Prava Radnika, tj. Pravni Savjetnici zagovaranja radničkih prava)
  • Povećati razinu znanja putem komparativnog izvješća o podacima za Norvešku i Hrvatsku o provedbi Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 144 — Izraditi promotivne materijale o Konvenciji br. 144 Međunarodne organizacije rada, s naglaskom na tripartitno, tj. trostrano donošenje odluka
Rezultati projekta:

Poboljšana provedba programa za dostojanstveni rad (pravedni i pristojni radni uvjeti). Glavni rezultat i  ostvareni rezultati su jasno usmjereni na ciljeve radi poboljšanja i doprinosa uspostavljanja općeg informacijskog sustava za poboljšanje propisa o dostojanstvenom (pristojnom) radu, te uspostavljanja alata za informiranje o pravima radnika u sektoru metala u Hrvatskoj. Posebni ciljevi projekta su osmišljeni kako bi se postigli rezultati kojima će se poboljšati znanje o toj temi i postići ciljevi postojećeg poziva za podnošenje prijedloga.

SMH-IS-1

OSTALE NOVOSTI