Loading...
Vijesti

U Madridu/Španjolska je 17. i 18. studenog 2009. godine u organizaciji EMF-a i uz podršku Europske komisije održana 6. Konferencija EMF-a o kolektivnom pregovaranju pod nazivom „Radna mjesta, prava i kolektivni pregovori”

Sudionici 6. Konferencije bili su svi sindikati-članice EMF-a iz zemalja članica EU i sindikati iz onih zemalja koje su u procesu pridruživanja EU. Na Konferenciji je bilo više od 200 sudionika. Ispred Sindikata metalaca Hrvatske u radu Konferencije sudjelovali su Vedran Dragičević-v.d.predsjednika, Vesna Mlinarić-pomoćnica predsjednika i za tarifnu politiku, Josip Juričić i Željko Panić-članovi GOS-a.
Nakon otvaranja Konferencije i pozdravnih riječi domaćina prikazan je film iz života i rada radnika koji rade u nesigurnom radu pod nazivom „Nesigurnost zapošljavanja 1. dio“
O aktualnoj situaciji u politici kolektivnog pregovaranja u Španjolskoj te utjecaju krize na kolektivno pregovaranje govorio je FELIPE LOPEZ ALONSO- Generalni tajnik španjolske sindikalne organizacije FI CC.OO dok je o aktualnim trendovima i tendencijama u politici kolektivnog pregovaranja, uključivši 4-godišnji Izvještaj EUCOBAN-a o kolektivnom pregovaranju u članicama EMF-a govorio Bart Samyn-zamjenik glavnog tajnika EMF-a.
Izvješće o evaluaciji prvog zajedničkog zahtjeva: „Osobno pravo koje jamči kolektivni ugovor na obrazovanje i osposobljavanje“ podnio je RENE JOHANSEN, CO-industri, član male radne grupe EMF-a za politiku kolektivnog pregovaranja.
Koncept Zajedničkog Zahtjeva iznijela je ANNA-LENA BORGO ETAAT, Nordic IN, član male radne grupe EMF-a za politiku kolektivnog pregovaranja.
O temi: „Utjecaj krize na politiku kolektivnog pregovaranja“ govorio je RONALD JANSSEN, EKS kao i o perspektivama sa stajališta različitih regija EU.
Usvojen je i „ Strateški dokument u svezi utjecaja krize na kolektivno pregovaranje koji je u prilogu.
UWE FINK, IG Metall, Član male radne grupe EMF-a za politiku kolektivnog pregovaranja obrazložio je strateški dokument.
Ponovno je prikazan film iz života radnika s ugovorima o radu na određeno vrijeme pod nazivom „Nesigurnost zapošljavanja 2. dio“
Nakon toga su predstavnice mladih, žena i migranata iznijele iskustva svojih kolega i članova Španjolskih sindikata, a o temi: „Aktualna kriza i prekarno zapošljavanje u Španjolskoj“govorio je Manuel FERNANDEZ LOPEZ, Generalni tajnik MCA-UGT španjolske organizacije sindikata – domaćin konferencije.
Koncept Zajedničkog zahtjeva EMF-a – Nesigurnost zapošljavanja, uvodno je obrazložio Bart Samyn, Zamjenik Generalnog tajnika EMF-a, te je donesen i strateški dokument za kojeg su predviđene za članice EMF-a vrlo detaljne aktivnosti koje svaka članica mora provesti. Vidi više na www.eucoban.eu.
Pred kraj rada Konferencije sudionicima se obratio i gosp. Celestino CORBACHO CHAVES Španjolski ministar rada i imigracije.

I na kraju, mora se jasno naglasiti da su na ovoj Konferenciji za svaku članicu EMF-a preuzete obveze na ugovaranje kolektivnim ugovorima onih prava radnika kojima je cilj smanjenje nesigurnog rada po svim osnovama i vrstama ugovora o radu. Također treba naglasiti da je, što se tiče provođenja „Prvog zajedničkog zahtjeva“ aktivnost u SMH bila daleko jednostavnija, budući je većina kolektivnih ugovora sadržavala odredbu o slobodnim danima za obrazovanje radnika na barem jednom, a često i na više nivoa (na pr. za osobno učenje radi redovnog školovanja i za učenje u slučaju da poslodavac ili organizira ili šalje radnike na posebne tečajeve, škole za usavršavanje poslova, treninge i sl.).
Drugi zajednički zahtjev tražiti će angažman na svim razinama pregovaranja. O tome više na : www.eucoban.eu. Bilo bi korisno vidjeti sve dokumente neovisno o tome što će najznačajniji biti prevedeni.

Koncept zajedničkog zahtjeva (PDF dokument)

Revidirani prijedlog deklaracije o gospodarskoj krizi (PDF dokument)

OSTALE NOVOSTI